Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 21 juni 2021

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 17:00

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 21 juni a.s.

Plaats: wordt nog definitief bekendgemaakt. 
Aanvang: 20.15 uur (let op: gewijzigde tijd)

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken (o.a. WBTR)
 3. Verslag ALV vergadering 23 september en 15 febr. jl.
 4. Jaarverslag seizoen 2020-2021
 5. Status financieel overzicht seizoen 2020 – 2021
 6. Begroting seizoen 2021 – 2022
 7. Vaststelling contributie seizoen 2021 – 2022
 8. Stand van zaken m.b.t bouw MFC
 9. Mededelingen sponsorcommissie
 10. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar Maeike Nijboer.
  Aftredend en herkiesbaar Jasmijn Reidsma.
  Tussentijds aftredend: Kristine Elzinga. Het bestuur stelt voor …… te benoemen als bestuurslid activiteiten.
  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij secretaris Klaas Weening
 11. Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2021-2022
 12. Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2021-2022
 13. Activiteiten seizoen 2021-2022
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Namens het bestuur,
Pieter Postma
13 mei 2021