Algemene ledenvergadering 12-6-2023

Gepubliceerd op 11 juni 2023 om 18:00

Hallo allemaal,

Met oog op de toekomst willen we als v.v. T.F.S. gaan investeren in het speelklaar maken van het achterste veld. Op dit moment loopt er een subsidieaanvraag bij de Provincie voor het vervangen van de huidige lampen op het hoofdveld en die van het trainingsveld door Led verlichting. Verder willen we als we toestemming van de Gemeente krijgen de huidige verlichting rond het bestaande trainingsveld verplaatsen naar veld 2. Dit zullen we zelf moeten doen aangezien dit buiten de subsidieregeling van de Provincie valt.

Voor de voetbalvereniging betekent dit een investering van € 17.000,00. Het voorstel is om dit geld uit onze algemene reserve te halen. 

Als bestuur zijn we conform onze statuten(artikel 15)  en de WBTR verplicht bij een dergelijke investering goedkeuring te vragen aan de leden in een algemene ledenvergadering. Daarbij moeten er conform het huishoudelijk regelement voldoende leden op de vergadering aanwezig zijn. Vandaar hierbij de oproep aan onze leden maandagavond onze algemene ledenvergadering te gaan bezoeken. Dit om  acht uur in het MFC. In de vergadering zullen na een toelichting van bestuurslid Frits v.d. Meer de leden gevraagd worden akkoord te gaan met de plannen qua gebruik veld 2 en het genoemde voorstel qua investering. Hopelijk tot maandagavond a.s.

Met vriendelijke groet,

Pieter Postma (voorzitter)

 

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 12 juni a.s.

PLAATS: MFC “It Trefpunt”

AANVANG: 20.00 UUR.

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 28 november 2022
 4. Stand van zaken m.b.t. gebruik MFC (incl. financiële verslaggeving 2022 door Stefan van Meerveld)
 5. WBTR en UBO-regeling
 6. Jaarverslag seizoen 2022-2023 (concept)
 7. Financieel verslag seizoen 2022 – 2023 (status begroting)
 8. Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2023-2024
 9. Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2023-2024
 10. Project veld 2 (presentatie commissie)
 11. Begroting seizoen 2023 – 2024
 12. Vaststelling contributie seizoen 2023 – 2024
 13. Mededelingen sponsorcommissie
 14. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Klaas Weening (secretaris)
  Aftredend en herkiesbaar: Geert Drost (bestuurslid jeugdvoetbal)
  Het bestuur stelt voor Mindert de Vries te benoemen als mede bestuurslid jeugdvoetbal.
  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij secretaris Klaas Weening
 15. Activiteiten seizoen 2023-2024
 16. Rondvraag
 17. Sluiting