Algemene Ledenvergadering 15 februari 2021

Gepubliceerd op 25 januari 2021 om 14:34

Aan de leden van de v.v. T.F.S.,

Hierbij nodig ik jullie namens het bestuur uit voor de algemene ledenvergadering van maandag 15 februari a.s. Aanvang 20.00 uur.

Het betreft een noodzakelijke vergadering ter voorbereiding van de nieuwbouw om:

1) het recht van opstal van onze huidige gebouwen op te heffen

2) het recht van opstal van onze nieuwe gebouwen te aanvaarden

De vergadering is digitaal via Microsoftteams. Je kunt je per mail bij onze secretaris aanmelden. Dit voor 15 februari a.s. op het volgende mailadres: k.weening@chello.nl . Een kwartier voor aanvang van de vergadering krijg je de link van de vergadering op je mailadres toegestuurd.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Status bouw MFC
 4. Opheffing recht van opstal van de oude gebouwen:
  a. Kantine (1984)
  b. Kleedgelegenheid en ballenhok korfbalvereniging (2005)
  Stemming conform de statuten van 18 april 1979 (zie onderaan)
 5. Aanvaarding recht van opstal van de nieuwe gebouwen:
  a. Ontmoetingsruimte (incl. keuken)
  b. Kleedgelegenheid buitensport
  c. Materiaalhok vv en kv
  Stemming conform de statuten.
 6. Opheffing “oude” Stichting Beheer Sportaccommodatie ’t Trefpunt (conform statuten 2005). 
 7. Financieel overzicht kantine/stichting seizoen 2019-2020
 8. Verslag + verkiezing kascommissie
 9. Huidige financiële situatie kantine/stichting
 10. Activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Namens het bestuur,
Pieter Postma (voorzitter)
25 januari 2021


IN STATUTEN T.B.V. ALGEMENE LEDENVERGADERING M.B.T. OPSTALRECHTEN

18.4 Bijeenroepen door bestuur met in achtneming van termijn van 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of d.m.v. aan een alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdig vermelding van de agenda

19.1 Alle leden hebben toegang en stemrecht voor zover ze niet zijn geschorst.

19.2 Bij het stemrecht zijn er 3 categorieën. Bepalend is de leeftijd bij begin van het lopende seizoen:
 Onder 16 jaar: 1 stem
 Van 16 jaar tot 18 jaar: 2 stemmen
 Vanaf 18 jaar: 3 stemmen

19.3 Bij volmacht stemmen is niet toegestaan

19.6 Stemmen over zaken kan mondeling. Over personen moet schriftelijk.

19.7 Bij stemmen over zaken beslist de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen is het voorstel verworpen.

19.10 Het op de vergadering uitgesproken oordeel door de voorzitter dat een besluit is genomen is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd is het oordeel van de voorzitter over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend

20.1 ALV moet worden geleid door de voorzitter of zijn vervanger.

20.2 Er moeten notulen van de ALV gemaakt worden en deze moeten worden gepubliceerd in het cluborgaan of op een andere wijze ter kennis van de leden worden gebracht. Op de eerstvolgende ALV moeten deze notulen worden vastgesteld.