Algemene ledenvergadering 1-6-2022

Gepubliceerd op 23 april 2022 om 10:11

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op woensdag 1 juni a.s.

Plaats: MFC “It Trefpunt”
Aanvang: 20:00 uur

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ALV 21 juni 2021
 4. Stand van zaken m.b.t. gebruik MFC
 5. Jaarverslag seizoen 2021-2022 (concept)
 6. WBTR en UBO regeling
 7. Financieel verslag seizoen 2020-2021
  - Verslag kascontrolecommissie (Teake Veenstra en Henk de Jong)
  - Benoeming kascontrolecommissie
 8. Financieel verslag seizoen 2021 – 2022 (status begroting)
 9. Begroting seizoen 2022 – 2023
 10. Vaststelling contributie seizoen 2022 – 2023
 11. Mededelingen sponsorcommissie
 12. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Pieter Postma Aftredend en herkiesbaar: Frits v.d. Meer
  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij secretaris Klaas Weening
 13. Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2022-2023
 14. Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2022-2023
 15. Activiteiten seizoen 2022-2023
 16. Rondvraag
 17. Sluiting